Algemene voorwaarden

 

‘In Balans’ Bianca Kroeze 

consulten en lessen

PRIVACY

 • Alle informatie die door de deelnemers aan In Balans wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor In Balans, haar medewerkers en de docenten.
 • Emailadressen (bv van mensen die de mailing van In Balans willen ontvangen) zullen onder geen beding aan derden worden verstrekt.
 • Wij zullen altijd eerst om toestemming vragen om persoonlijke gegevens aan derden te mogen verstrekken bv als deelnemers op zoek zijn naar iemand met wie ze kunnen meerijden of als deelnemers op zoek zijn naar NAW-gegevens van iemand die ze op training hebben ontmoet.
 • Met betrekking tot bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën geldt er voor de medewerkers van In Balans, haar docenten en bedrijven/organisaties waarmee In Balans op enigerlei wijze een samenwerkingsverband aangaat, een volledige geheimhoudingsplicht.
 • ingeschreven, tijdig aangeven dat de kans bestaat dat wij hiertoe zullen moeten overgaan. De definitieve beslissing zal uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training worden gecommuniceerd.
 • Mocht In Balans genoodzaakt zijn een training te annuleren dan krijgt u de evt. betaalde deelnamekosten binnen 30 werkdagen terug.
 • Annuleringen worden op de website aangegeven. Deelnemers worden per mail tevens op de hoogte gebracht.
 • Een annulering is pas van kracht nadat deze door Tamashi Trainingen per email is bevestigd met bijbehorende creditfactuur. Mocht u deze annuleringsbevestiging niet binnen 10 dagen van ons hebben ontvangen na het versturen van uw annuleringsmail, neem dan contact met ons op.

VERANTWOORDELIJKHEID

Deelname aan een les of training is altijd op eigen risico. De organisator B. Kroeze is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of personen die het gevolg is van:

 1. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, onjuist handelen of het negeren van aanwijzigingen/instructies door docent en/of organisator;
 2. Overige omstandigheden die niet te wijten zijn aan de organisator. Indien zich bij een workshop onvoorziene situaties voordoen die leiden tot aansprakelijkheid van de organisator is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de door de organisator afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder die verzekering heeft afgesloten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

  1. In Balans is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van In Balans en/of haar medewerkers.
  2. Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan In Balans in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die In Balans bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.
  3. Wanneer In Balans gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.
  4. Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die In Balans uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

Artikel 11 – Forum en toepasselijk recht

  1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen tussen In Balans en de Klant worden bij uitsluiting beslecht door de binnen het arrondissement van ‘s-Hertogenbosch, Nederland, bevoegde rechter.